แปลเอกสาร ไทย-ฝรั่งเศส

บริการแปลเอกสารเป็นภาษาฝรั่งเศส

(ไทย-ฝรั่งเศส และ ฝรั่งเศส-ไทย)
โดยนักแปลไทยที่ได้รับการรับรองจากศาลฝรั่งเศส (traducteur assermenté thaïlandais)

รับแปลเอกสาร จากภาษาไทย เป็นภาษาฝรั่งเศส ประทับตรารับรองโดยนักแปลไทยที่ได้รับการรับรองจากศาลฝรั่งเศส (traducteur assermenté thaï หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งในนามของ expert traducteur en langue thaïlandaise près la cour d’appel français) เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส

นักแปลเป็นคนไทย ชื่อภาวิณี กลิ่นขจร (แนน) เกิดและโตที่เมืองไทย ประกอบอาชีพนักแปล ล่าม ครูสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาจีนที่เมืองบอร์โดซ์มากว่าเจ็ดปี โดยทำงานอิสระหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสองใบทางด้านภาษาศาสตร์และการบริหารจัดการ อีกทั้งยังจบการศึกษาด้านไวน์ด้วยความชอบส่วนตัว 

ดูข้อมูลส่วนตัวและรูปภาพนักแปลได้โดยคลิกที่นี่

แปลเอกสารไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
นักแปลไทยในฝรั่งเศส

traduction certifiée คืออะไร
traduction certifiée คือการแปลเอกสารที่มีลักษณะเป็นทางการและถูกกฎหมาย สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้และเป็นที่ยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วจะเป็นเอกสารที่ทางราชการร้องขอและแปลโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดยศาลอุธรณ์หรือศาลฏีกา (กรณีในประเทศฝรั่งเศส) ภาษาฝรั่งเศสจะเรียกนักแปลนี้ว่า expert traducteur (expert judiciaire) หรือ traducteur assermenté

บางครั้งก็จะมีการใช้คำว่า :
– traduction certifiée
– traduction officielle
– traduction certifiée conforme à l’original
บางคนใช้คำว่า “traduction assermentée” ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการใช้คำที่ไม่ถูกต้อง
อันที่จริงแล้ว การแปลได้รับการรับรอง และนักแปลเป็นผู้ที่ได้ทำการถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะทำการแปลอย่างถูกต้องตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และไม่บิดเบือน ปกปิดข้อมูล หรือปฏิบัติภายใต้แรงกดดันใด ๆ

ตัวอย่างเอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการแปลโดยนักแปลไทยที่ผ่านการรับรองโดยศาลประเทศฝรั่งเศส (หรือที่เรียกว่า traducteur assermenté (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า expert traducteur) :

 • เอกสารทะเบียนราษฎร์ (ใบเกิด (สูติบัตร), ใบแต่งงาน (ทะเบียนสมรส), มรณบัตร, ทะเบียนบ้าน)
 • เอกสารทางศาล (ใบจดทะเบียนการค้า, คำพิพากษาจากศาล)
 • ประกาศแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและเอกสารที่ได้รับการบันทึกไว้ในศาล
 • เอกสารที่ออกโดยหรือได้รับการรับรองโดยโนทารีพับลิค (notaire) (สำเนาเอกสารที่ได้รับการบันทึก หรือลิขสิทธิ์)
 • เอกสารราชการ (ประกาศนียบัตร, ประวัติอาชญากรรม, ใบรับรองสัญชาติ, ใบขับขี่)
 • ใบรับรองจากสถาบันปกป้องทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
 • เอกสารที่ออกโดยตัวแทนทางการทูตหรือทางกงสุล ซึ่งมีลักษณะเป็นทางการ (การรับรองลายมือชื่อ)

ขั้นตอนการติดต่อใช้บริการแปลเอกสาร ไทย-ฝรั่งเศส

หากคุณต้องการได้รับเอกสารแปลภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ

1. สแกนเอกสารที่ต้องการแปลเป็นไฟล์ PDF ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี) แล้วส่งมาที่อีเมล contact@we-expert.com
สำคัญ กรุณาระบุตัวสะกดชื่อและนามสกุลของบุคคลทุกคน รวมทั้งชื่อเฉพาะทั้งหมดที่ปรากฏบนเอกสารที่ต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะ
เพื่อความสอดคล้องของชื่อและนามสกุลบนเอกสารทุกฉบับของคุณ สามารถดูได้บนพาสปอร์ต บัตรประชาชน บัตรพำนักอาศัย (titre de séjour) ฯลฯ

2. คุณจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับเอกสารที่จะใช้ในการแปลแล้ว รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าแปล การชำระเงิน และวันที่จะได้รับเอกสารแปล

3. ส่งเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร 1 ชุด หรือหากไม่มีเอกสารตัวจริงสามารถส่งสำเนาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตเพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ต้องการแปลเป็นข้อมูลที่เท็จจริง
แนบจดหมายซองเปล่าแบบมีหมายเลขติดตาม (lettre suivie) พร้อมทั้งจ่าหน้าซองถึงตนเองมายังที่อยู่ต่อไปนี้
Madame Pawinee KLINKHAJORN
1, impasse des Mûriers
Lotissement le Clos Vignac
33360 Carignan-de-Bordeaux

การชำระเงิน สามารถกระทำได้หลายช่องทางดังต่อไปนี้ แล้วแต่ความสะดวกของคุณ
– โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในฝรั่งเศส (ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารจะถูกส่งไปหลังจากที่คุณระบุว่าเลือกวิธีการชำระเงินนี้)
– โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในไทย (ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารจะถูกส่งไปหลังจากที่คุณระบุว่าเลือกวิธีการชำระเงินนี้)
– ชำระทาง Skril หรือ TransferWise หรือ Paypal (ลูกค้าชำระค่าโอนและค่ารับทั้งสองฝ่าย) โดยกรอกเพียงแค่อีเมลของนักแปล (contact@we-expert.com)

4. หลังจากตรวจเช็คการชำระเงินแล้วก็จะเริ่มแปลเอกสาร และทำการประทับตรานักแปลที่ได้รับการยืนยันจากศาลฝรั่งเศสบนเอกสาร
5. เมื่อเอกสารพร้อมแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแนบสแกนไฟล์เอกสารแปลจริง กรุณาตรวจเช็คอย่างละเอียดและระบุความถูกต้อง
6. ส่งเอกสารไปยังที่อยู่คุณทางไปรษณีย์ด้วยซองจดหมายที่คุณแนบมา

โปรดทราบ
สำหรับ Légalisation หรือตรารับรองอื่น ๆ กรุณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตัวคุณเองให้แน่ใจก่อนที่จะทำติดต่อนักแปล เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและได้เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานที่ร้องขอเอกสารกำหนด

ตรวจสอบรายชื่อนักแปลไทยที่ได้รับการรับรองโดยศาลของประเทศฝรั่งเศสได้ตามลิงก์ช้างล่างนี้
รายชื่อนักแปลไทยที่ได้รับการรับรองโดยศาลเมืองบอร์โดซ์ (traducteur thaï assermenté près la cour d’appel de Bordeaux)

หรือดูรายชื่อนักแปลไทยอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของสถานทูตไทยในปารีส

ขอบคุณค่ะ
ภาวิณี กลิ่นขจร (แนน)
นักแปลและล่ามไทยที่ได้รับการรับรองจากศาลฝรั่งเศส (เมืองบอร์โดซ์)

Expert traductrice et interprète en langue thaïlandaise près la cour d’appel de Bordeaux

(traductrice thaï assermentée)

เพจเฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/thai.translator.france.we.expert 

ราคาเอกสารแปล ไทย-ฝรั่งเศส (traduction certifiée)

โดยทั่วไปแล้ว ราคาการแปลเอกสาร (traduction certifiée) จะมีราคาสูงกว่าการแปลเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องมีตรารับรองประทับ เนื่องจากว่ามีข้อบังคับพิเศษทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย (การลงบันทึก ประกันความรับชอบทางอาชีพ มีการบังคับให้นักแปลต้องเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ อยู่เป็นประจำทุกปี ฯลฯ)

ราคาการแปลโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร รูปแบบเอกสารที่ส่งมา ความเร่งด่วน ฯลฯ นักแปลจะยืนยันราคาเมื่อได้รับการติดต่อมาพร้อมเอกสารที่ต้องการแปล
โดยทั่วไปแล้วจะคิดเป็นหน้าจาก 35-60 ยูโร

สามารถติดตามเพจเฟสบุ๊กได้โดยคลิกเข้าไปที่เพจด้านซ้ายมือหรือพิมพ์บนมือถือของคุณในช่องค้นหาของเฟสบุ๊ก « thai translator france we expert » 

บริการอื่น ๆ ไทย ฝรั่งเศส

หากคุณต้องการบริการอื่น ๆ อาทิเช่น

 • ล่ามไทย-ฝรั่งเศส (interprète assermenté thaï-français)
 • คอร์สติวภาษาฝรั่งเศสสำหรับคนไทยเพื่อสอบวัดระดับ A2, เพื่อขอใบพำนักอาศัย 10 ปี (titre de séjour), เพื่อขอสัญชาติฝรั่งเศส หรือเพื่อพัฒนาระดับภาษาตนเอง
 • คอร์สติวภาษาฝรั่งเศสสำหรับสอบใบขับขี่ฝรั่งเศส
 • บริการแชร์ประสบการณ์ใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศสและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคนและประเทศฝรั่งเศส หางาน การใช้ชีวิตคู่กับคนฝรั่งเศส  ทำ CV เพื่อสมัครงาน ฯลฯ

สามารถติดต่อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์นี้

ขอทราบราคาค่าแปล

สามารถติดต่อนักแปลได้ทางโทรศัพท์ หรือ Whatsapp (06 63 39 75 66) อีเมล (contact@we-expert.com)ไลน์ (french_thai_asia_989) สไกพ์ (we-expert) ทาง messenger เฟสบุ๊ก (https://www.facebook.com/thai.translator.france.we.expert)

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านข้างนี้เพื่อขอรับการติดต่อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับเอกสารที่ต้องการแปล กรุณาส่งมาทางอีเมลเป็นไฟล์ PDF